Mogelijke impact Oostelijke Landweg op Empel

Mogelijke impact “Oostelijke Landweg” op Empel
Een bijdrage namens de bestuursraad Empel en Meerwijk, eind juni 2018

De Groote Wielen groeit. Als uitbreidingslocatie voor de gemeente ’s-Hertogenbosch neemt het aantal inwoners van de Groote Wielen snel toe. En er zijn nog heel veel nieuwbouwwoningen in die wijk gepland. Al deze inwoners dienen een mogelijkheid te krijgen om eenvoudig naar hun werk te komen. Wie tegenwoordig met de auto naar Utrecht wil, weet dat de drukte naar de oprit van de A2 enorm is, net zoals de A2 zelf.

- promotie -

De Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft al jaren geleden ingezien dat voor de inwoners van de Groote Wielen er een  alternatieve ontsluiting richting de snelwegen moet komen. Hiervoor is het plan van de ‘Oostelijke Landweg’ ontwikkeld, waarbij vooral is gekeken naar de mogelijkheid om ten oosten van Rosmalen een aansluiting op de A59 te ontwikkelen. Ten westen van Rosmalen is planmatig gekeken naar een weg parallel aan het Maximakanaal.

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de Gemeenteraad ook andere opties wil laten onderzoeken. Enkele varianten hierbij raken direct de leefgemeenschap van Empel. Om te onderzoeken welke opties daadwerkelijk ertoe leiden dat de bereikbaarheid van de Groote Wielen toeneemt, heeft de Gemeenteraad eind 2017 hiertoe opdracht gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders. Sinds het voorjaar 2018 is het bedrijf Royal Haskoning HDV in gesprek gegaan met een klankbordgroep van bewoners. Ook de Bestuursraad voor Empel en Meerwijk is in deze klankbordgroep vertegenwoordigd.

Momenteel is Royal Haskoning HDV bezig om de effecten van de verschillende varianten te beoordelen om ze vervolgens te bespreken met de klankbordgroep van wijkraden en belangenbehartigers van maatschappelijke organisaties. Hierbij kijken ze naar punten zoals economische haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak en het probleemoplossend vermogen. Uit een eerste inventarisatie blijkt, dat er van alle twintig varianten er drie zijn die een impact kunnen hebben op Empel. Als eerste een nieuwe rondweg in de Maaspoort. De gedachte hierbij is dat doordat de Maaspoortweg wordt vermeden, verkeer niet direct de A2 opgaat maar via deze parallelweg rijdt. De impact op Empel is dat er mogelijk meer verkeer vanuit Rosmalen over de Diepteweg zal gaan rijden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. De bereikbaarheid van ’s-Hertogenbosch-west neemt anderzijds in deze variant tegelijkertijd toe voor inwoners van Empel. Zie hieronder voor een schets van deze variant (nummer 3).

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede variant met impact voor Empel is een tracé langs het Máximakanaal. Hierbij is voorzien dat de Empelsweg bij het Máximakanaal wordt verlengd over het huidig tracé van het Mariannepad, waarbij de weg dan aansluit bij de nieuwe carpoolplaats. Hieronder tref je een schets van deze variant:

 

 

 

 

 

 

Een derde variant heeft de Bestuursraad zelf nog ingebracht. Hierbij zien we een mogelijkheid om vanaf het Hooghemaal via het nieuwe bedrijventerrein Rosmalense Plas een aansluiting te krijgen op de Burgemeester Burgerslaan (bij Fletcher hotel). De gemeente heeft voor de knik in de weg bij het Hooghemaal / Empelsweg als een rotonde voorzien. Bovendien is al een (lokale) weg over het bedrijventerrein voorzien. Ook hiervan tref je hieronder een schets:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals hiervoor al is aangegeven, zijn er twintig verschillende varianten die momenteel in studie zijn. Hiervan Royal Haskoning HDV er waarschijnlijk acht nader doorrekenen, waarbij ook tracés ten oosten van Rosmalen zeker kansrijk uitzien. De bedoeling is om in het najaar van 2018 tot een gedragen voorstel te komen voor een combinatie van maatregelen.

Uiteindelijk hebben we er als inwoners van Empel baat bij wanneer de verkeersproblematiek (vanuit de Groote Wielen) wordt opgelost. We zullen dan ook in de klankbordgroep meedenken en waar de verkeersveiligheid en leefbaarheid een issues worden dit op de kaart zetten.

Reacties naar aanleiding van dit artikel graag sturen naar bestuursraad@live.nl